петак, 26. октобар 2018.

Architecta


Drug arhitekta,

Pored nenadmašnog scenarija iz filma "Tajvanska kanasta" potpisanog od strane tada talentovanih mladih, a danas bardova filmske i pozorišne režije Gorana Markovića i Milana Nilkolića, sa neprevazidjenim likom Saše Belopoljanskog, koji u situaciji bez tate i širokih ledja, uzima sve poslove ne bi li preživeo a koji mu na kraju dolaze glave, Milić Vukašinović  1982 piše tekst o svom bezimenom drugu arhitekti sa vanvremenskom dimenzijom koja je univerzalna gotovo već 40 godina. 
Njegov lik je ipak preživeo i napustio sredinu koju je 
Milić Vukašinović - Vatreni poljubac
tako jednostavno i vrlo realistično opisao u svojoj pesmi :
 


Moj drug je otiš’o van

Arhitekta je moj drug
Zaista nije imo kud
Najbolji je bio od svih
Al’ nije bio jači od njih
Jer on nije tatin sin
Njegov tata nije džin
Pod prezimenom ne znaš ih baš
Nije u igri dam ti, daš
Moj drug je otiš’o van
I sada isti moj drug
Širom svijeta je poznat svud
Govorio je i pad je let
On sada gradi za svijet
Al’ on nije tatin sin
Njegov tata nije džin
Pod prezimenom ne znaš ih baš
Nije u igri dam ti, daš
Moj drug je otiš’o van

уторак, 17. март 2015.

Career impetus

ArhiKen / Kendrick Bangs Kellogg

Kao student na Univerzitetu u Koloradu u 1950.-toj godini , Kellogg se našao ispred fotografije Rajt-ovog remek dela, stambenog objekta pod nazivom, Fallingwater .Trenutak za koji kaže da je tada " postao svestan arhitekture koja je predstavljala kompliment prirodnog sveta , i koja nastaje u harmoniji sa njim. Ubrzo nakon toga Kellogg prisustvuje Rajtovom predevanju u Taliesin Zapad institutu njegovom kampusu u Skotsdejlu u Arizoni.

Bio je to podsticaj u karijeri koji mu je bio potreban.

As a student at the University of Colorado in the 1950s, Kellogg happened upon a photo of Wright's 1937 residential masterpiece, Fallingwater. And only at that moment he “ become aware of architecture that was a compliment to the natural world, in harmony with it.” Soon afterward Kellogg attended a lecture by Wright at the famed architect's Taliesin West institute in Scottsdale, Arizona.


It was the career impetus he needed .






"Ne postoje pravila u organskoj arhitekturi ,ona razvija uvek novi stil svaki put kada je pokrenete ", kaže Kellogg , i dodao je da veruje da će i u High Desert kući, baš kao i u Rajtovoj Fallingvater , jednog dana biti u funkciji objekta koji predstavlja javnu arhitektonsku izložbu ili možda čak i novi centar za doček u Joshua Tree nacionalnom parku . " To je reinterpretacija principa prirode da stvori obrasce u skladu sa pejzažom , a ne na njima "

“There are no rules in organic architecture--it develops a new style every time you employ it,” says Kellogg, adding that he believes the High Desert Home, like Wright's Fallingwater, one day will serve as a public architectural exhibit and perhaps even a new welcoming center for Joshua Tree National Park. “It is the reinterpretation of nature's principles to create forms in harmony with the landscape, rather than on top of it.”

Južno od US autoputa 62 , u žbunastom delu koji se graniči sa Joshua Tree National Park , na okruglom brežuljku od sunca - pečena gromada raste sto fita u visinu. Na suprotnom krilu , zaklonjena od asfaltne spiralne civilizacije suočena sa živom formacijom stena u parku , polu - konkavna struktura slojevitog betona čuči kao u zasedi u velikoj meri kamuflirana među stenama . Da je to nečiji dom je izgleda manje značajne od toga što je ta struktura u stvari smeštena u tom ambijentu . Očigledno sa promišljenim intelektualnim pristupom u dizajnu , izgleda da se radi o formi koja je evoluirala, ili možda se srušila u ambijent , u kojem se uspostavlja kao sloj natprirodne elegancije ... ili možda pršljenova kao ostataka praistorijske zveri . To je , bukvalno i simbolički , vrhunac organske arhitekture . I to je zamisao jednog i jedinstvenog Kendrick Bangs Kellogg-a .


South of US Highway 62, in the scrublands bordering Joshua Tree National Park, a knoll of sun-baked boulders rises a hundred feet high. On its opposite flank, shielded from the asphalt tendril of civilization and facing the sentient rock formations of the park, a semi-concave structure of layered concrete crouches largely camouflaged among the boulders, as if in wait. That this is someone's home seems less significant than that it is actually there. Obviously intelligent in design, it also appears to have evolved from, or perhaps collapsed into, its setting--an outcropping of preternatural elegance… or the vertebral remnants of a prehistoric beast. It is, literally and symbolically, the pinnacle of organic architecture. And it is the brainchild of one Kendrick Bangs Kellogg.


Koncept za High Desert kuću, kako Kellogg naziva njegovu kreaciju sa ironičnom neplodnošću , inspirisana je delima i rečima Frenk Lojda Rajta " Dakle, ovde stojim pred vama ... proglašavajući organsku arhitekturu kao moderan ideal ", rekao je Rajt u 1939. " ( To je ) nastava koja je toliko potrebna ako želimo da vidimo ceo život , u službi celoga života , držeći se toga da nema tradicije bitne za velike tradicije ". Ova velika deklaracija - bila je odskočna daska za arhitektonski pokret utemeljen na obrascima i materijalima koji su svojstveni u prirodnom svetu - okrenut je ka ideji da priroda ne može uraditi ništa loše . Rajt-ov postulat : " Sa organskom arhitekturom , odnosno arhitekturom na osnovu organskih ideala , loš dizajn bio bi nezamisliv .



The concept for the High Desert Home, as Kellogg calls his creation with ironic aridity, was inspired by the works and words of Frank Lloyd Wright. “So here I stand before you… declaring organic architecture to be the modern ideal,” said Wright in 1939. “(It is) the teaching so much needed if we are to see the whole of life, and to now serve the whole of life, holding no traditions essential to the great TRADITION.” This grand declaration--the springboard for an architectural movement founded on patterns and materials inherent in the natural world--turned on the notion that nature could do no wrong. Postulated Wright: “(In) an organic architecture, that is to say an architecture based upon organic ideals, bad design would be unthinkable.”




Blistavi enterijer muzejskog - kvaliteta ,sa unutrašnjom stolarijom i metalnim fiksacijama u domu su izrađeni prema dizajnu izvođača John-a Voggeren-a, i u velikom delu su zamišljena i izradjena na licu mesta . Vrata , kvake , sudopere i toaleti postali su umetnički predmeti oblikovani i formirani da se uklope sa temom dizajna njihovog okruženja . " Džon je precizan , apsolutni umetnik , ali sam ga odveo do njegovog limita na ovom poslu ", kaže Kellogg . " Većina ljudi ne bi išla u pravcu u kojem smo išli , ali vlasnici ove kuće gotovo nas nikada u tome nisu zaustavili . "

The home's startling, museum-quality interior woodwork and metal fixtures were crafted by artist and metalworker John Voggeren, with much of it conceived and fabricated on-site. Doors, latches, sinks and toilets became objets d'art in their own right, sculpted and formed to carry the theme of their given environment. “John is precise, an absolute artist, but I took him to his limit on this one,” says Kellogg. “Most people wouldn't have gone in the way-out directions we went, but the owners almost never stopped us.”






http://www.kendrickbangskellogg.com/





уторак, 19. новембар 2013.

Birds in the space


Constantin Brancusi (1876. -1957.)



Rumunski skulptor - pionir modernog apstraktnog pokreta u skulpturi. 

Rodjen u rumunskom selu Hobita u podnožju Karpata.



Zadivljen delima oca moderne skulpture Rodina, posle završene akademije na Bukureštanskoj školi lepih umetnosti zaputio se u Paris ,sa neskrivenom željom da se sretne sa svojim uzorom i da mu u nekoj od prilika koje će se i desiti, pokaže svoj dar.



Po dolasku u u Pariz  živi skromno, izdržava se radeći poslove koji nisu povezani sa vajanjem, ali jesu sa preživljavanjem.Uz svoj nesumljivi talenat uspeva da se upiše u Rodinovu školu, gde provodi nekoliko meseci, kada je konačno napušta uz razumevanje majstora Rodina posle jasno i javno uznešenog stava Brancusi-ija " da svoj talenat ne može pokazivati radeći u senci velikog majstora ". 


Sve što je stvorio u periodu 1910-1930. bio je rezultat velikog rada, talenta i božanskog dara da život slavi i prikazuje na samo njemu tako osoben način ...

Usnula muza 1910.





Mlle Pogany 1912.



Svoj prepoznatljivi stil na svetskoj umetničkoj sceni potvrdjuje sa provokativnim ali veoma osmisljenim delom Princess X ,koje uprkos asocijacijama koje su protivnici prikazivali kao bestidno prikazivanje falusa, u stvari predstavlja trensponovano poprsje  njegove kompozicije "Žena koja gleda u ogledalo".


Njegovo najznačajnije delo Ptica u prostoru , sofisticirana zakrivljena linija  skulpture sa prefinjenom simbolikom pokreta ptice, čija se gracioznost ogleda u vitkoj i naglašenoj figuri tela ždrala u fazi parenja.Vajana rukom ispunjenom unutrasnjim emotivnim nemirom i savršenim skulpturalnim mirom, i danas ga stavljaja u red modernih umetnika nekada XX a sada XXI veka.



The birds in the space 1924.






Tokom svojeg rada imao je pomoćnike i učenike od kojih je najzačajniji bio Isomu Noguchi.


Njegova dela koja su pored Muzeja u Memphis-u izložena u Muzeju Pompidu u Parizu, predstavljena su u celosti kao kompozicija iz ateljea prema njegovoj želji i ona se danas kao takva može tamo i pogledati.





Mikelandjelo XX veka, svojim vanvremenskim pristupom skulpturi i danas privlači veliki broj ljubitelja moderne umetnosti, danas često nazivane minimalističke kompozicije u skulpturi, koja se sve češće sreće i kao inspiracija za arhitekturu.Brancusi se u tom smislu s pravom može svrstati u majstore arhikulture - pokreta u arhitekturi inspirisanog skulpturalnim izrazom.





недеља, 30. јун 2013.

Palácio da Alvorada

The question for sure could be, is it the fact that mr Oscar inspiration for the design of the "Alvorada" Palace got after one of the many speeches of the then president of Brazil, who at the time of construction Brazilie made his famous statement - question which was "What is the Brazilia, if not the dawn of a new day in Brazil," or is maybe the oposit that former president of Brasil Kubitschek inspired architect to vreate the modern - designed and built facility undoubtedly sophisticated lines to integrate him into their political speech, it does not matter ... because by the time the facility Palace "Dawn" appeared on stage Brazilie marked the beginning of the era of modern Brazil struktured in the object , from which the first man Brazil - governed the state.
The presidential palace is for sure the segment of the conceptual architecture, which certainly had a special significance in the complex that has done a number of buildings in the form of birds spread krila.
Distanced from the central position of Brasilia functional spine, made from administrative object but in the same time in special relationship with them , " Dawn Palace " has his own refined look ,towards design both in terms of exterior design, and in terms of interior design.
Developed from a model of the building in a small scale ,in an era
without computer architecture, an essential activity in the process of checking the relationship of the physical structure in relation to the environment object that gradi.Oscar model is used to the extent that they definitely needed and it is meant for every object that is in Brasilia was built under his master's stick.    


Da li je Oscar insipiraciju za projektovanje objekta "Alvorada" Palace, dobio posle jednog od mnogih govora tadašnjeg predsednika Brazila koji je u vreme izgradnje Brazilie izrekao čuvenu konstataciju - pitanje koje je glasilo " Šta je Brazilia, ako nije zora novog dana u Brazilu ", ili je tog istog Kubitschek-a inspirisao moderno isprojektovan i izgrađen objekat nesumljivo sofisticiranih linija koje je on integrisao u svoj politički govor, sasvim je svejedno... jer od trenutka kada se objekat Palata "Zora" pojavio na pozornici Brazilie, označen je početak ere modernog Brazila strukturifikovanog u objektu, iz kojeg je prvi čovek Brazila - upravljao državom.
Predsednička palata predstavlja segment konceptualne arhitekture, koji je svakako imao poseban značaj u kompleksu koji je činio čitav niz objekata u formi ptice raširenih krila.Udaljen od centralnih pozicija i poseban u odnosu prema funkcionalnim karakteristikama objekta, "Palata Zora" predstavlja rafinirani odnos prema dizajnu, kako po pitanju eksterijera, tako i po pitanju enterijera.
Izrada modela-makete objekta u eri arhitekture bez računara, predstavljala je značajnu aktivnost u procesima provere odnosa fizičke strukture u odnosu na okruženje objekta koji se gradi.Oscar je makete koristio u meri koje su svakako bile potrebne a to je značilo za svaki objekat koji se u Braziliji gradio pod njegovom majstorskom palicom.




Objekat karakterišu konstruktivni elementi koji simbolizuju prirodu - kapi kiše iz brazilskih šuma koje se slivaju niz ivicu objekta.





The main charactersitic of the object is structural elements that symbolize nature - rain drops from Brazilian forests, running down the edge of the building.




Architecture of the building with such caracteristical elements of the facade undoubtedly had its multiple meanings usefulness to the exterior and the interior woodwork. Firstly as a functional need to reduce the brightness of the living by the positioning of "drops of water" - projected structural elements in the function of blinds - pillars at the edge direction of the horizontal projection of the roof plane. Secondly as a symbolic meaning of those elements is their schedule, which symbolizes the Atlantic waves lapping the shore countries Brazil, which is the president - the captain of the state ship was able to use to lead the ship toward the safe harbor and through its overall progress.



 
Arhitektura objekta sa tako karakterističnim elementima na fasadi nesumljivo je imala svoju višeznačnu svrsishodnost kako eksterijernih tako i elemenata u enterijeru. Jednu od njih svakako predstavlja funkcionalna potreba za smanjenjem dnevnog osvetljaja putem pozicioniranja "kapljica vode" - projektovanih konstruktivnih elemenata u funkciji brisoleja - stubova na ivici pravca horizontalne projekcije krovne ravni. Drugo, više simbolično značenje pomenutih elemenata je njihov raspored koji simbolizuje talase sa Atlantika koji zapljuskuju obale države Brazil, a koje je predsednik - kapetan broda bio u prilici da iskoristi kako bi brod - državu, usmerio u pravcu mirne luke i putem njenog sveopšteg napretka.

Grandiosity of the designed public spaces halls of the building,as a simbolic intension for openness of Brazil state premises and his chambers who will accommodate all those who can help him to his course on the path of progress. The ease of movement and symbolism in the choice of wood for the floor, which clearly resembles the decking, as well as openness of access deck - terrace with structural columns briss soleil through large glazed surfaces, were masterful example of the combination of modern postulates the design and construction of a public building.




Grandioznost projektovanih javnih prostora holova ovog objekta, govori o otvorenosti Brazila, da u svoje odaje primi sve one koji mu mogu pomoći da svoj kurs drži na putu napretka. Lakoća kretanja i simbolika u odabiru drveta za pod koji jasno asocira na brodski pod, kao i otvorenost pristupa palubi broda - terasi sa konstruktivnim stubovima brisolejima preko velikih zastakljenih površina, bili su majstorski primer kombinacije modernih postulata na projektovanju i izgradnji jednog javnog objekta.

The interior is a timeless study of the modern frame in the right light. Combination of carefully selected wood floors, while the present set of stylish chairs and cabinet - desk with modern tables and chairs designed by Charles and Ray Eames at the time when the building construction was in progress (1958.), suggest that the true values can never cease to be worthless , and with in more than just as the obvious facts, point in direction that this combination is transferred to modern interiors after 50 years still has a contemporary and powerfull approach to solving interior design in XXI - century.




Enterijer radne sobe predstavlja vanvremenski okvir moderne u pravom svetlu .Kombinacija pažljivo odabranog drveta za podove, sa istovremeno prisutnim setom stilskih stolica i kabineta - pisaćeg stola sa modernim stolovima i stolicama Charles and Ray Eames, dizajniranih upravo u vreme nastanka objekta(1958.), ukazuju na činjenicu da prave vrednosti nikada ne prestaju to i da budu, uz više nego očiglednu konstataciju da je ova kombinacija preneta na moderne enterijere i da i sada posle više od 50 godina predstavlja "modernu" kao savremen pristup rešavanja enterijera XXI - og veka.

In addition to the value of this object and its architecture, is the fact that this object is on top of the national list of protected objects of the Brazil.





U prilog vrednosti ovog objekta i njegove arhitekture, govori i činjenica da se on nalazi na vrhu nacionalne liste zaštićenih objekata Brazila.







четвртак, 02. мај 2013.

Congresso Nacional do Brasil

Kompleks objekata Nacionalnog Kongresa Brazila


Grad Brazilija , koji je  arhitekta Lucio Costa osmislio kao simbol ptice raširenih krila, slobodne i poletne zemlje Brazil, svoje težište u tom novom gradu, ima u kompleksu objekata Nacionalnog Kongresa Brazila. Pojava minimalizma u arhitekturi, bi se pored ustanovljenih principa, istraživačkih radova i  stvaralačkih kreacija "Bauhaus" škole u Weimar-u, svakako mogla u kontekstu prikaza arhitektonskih kreacija, povezati sa objektima koje je Oscar Niemeyer projektovao u Braziliji.

The city of  Brasilia, which was designed in master plann by architect Lucio Costa,as a symbol of the bird with outstretched wings, free and uplifting country Brazil, as its center of gravity, has a buildings complex  of  the National Congress of Brazil .
The emergence of minimalism in architecture, in addition to established principles, research and creative creation "Bauhaus" school in Weimar, the course could be viewed in the context of architectural creation, linked to the objects designed by Oscar Niemeyer in Brasilia.
 


Kompleks objekata Nacionalnog Kongresa Brazila predstavlja ogledni i ugledni primerak majstorske kreacije nastale povezivanjem funkcije i fizičke strukture u jedinstvenu kompoziciju koja je kao trajno nasledje naše civilizacije stavljanjem na WHC, tako i zvanično potvrdila svoj vanvremenski okvir.

The complex of buildings of the National Congress of Brazil is a role model  of the masterpieces, created by connecting the functional and physical structure in a unique composition, that is a permanent legacy of Brasilian and world civilization placing the WHC, and with that fact officially confirmed its timeless frame.



Voda...kao simbol prirodnosti i osećaja lakoće za složene procese donošenja  odluka koje se na vodi mogu lakše prihvatiti.

Water as a symbol of naturalness and sense of relaxation feelings, for complex decision-making processes that lead to easier to accept.


 


Minimalistički postament u funkciji unutrašnjeg javnog prostora...Kao skriven i javan u isto vreme sabirni i pozitivan prostor koji vodi ka objektima u kojima se donose značajne odluke za državu.Kula postavljena van težišta  kompozicije ...sa jasnom namerom dominacije i ukazivanja na značaj postojanja potrebnih prostora za pripremu predstavnika naroda - Donjeg doma za sednice.

The minimalist pedestal in the function of the internal public space .At the same time hidden and visible, collecting and positive space  that leads to the facilities in which to make important decisions for the Federative Republic of Brazil .Tower  placed outside the focus of composition , with the clear intention of dominance, and point out the importance of the existence of the required space for the preparation of the representatives of the House of Commons session.


Polulopta - kapa mudrosti Senata sa leve,  i tanjir- kao simbol mogućih socijalnih posledica nastalih na osnovu odluka donešenih u Parlamentu sa desne strane.

Hemisphere- the wisdom of the Senate cap on the left, and a plate - as a symbol of the potential social impact  of decisions taken in Parliament on the right.
 

 

Rampa ka gornjem platou-postamentu kompleksa, ukazuje na Oscar-ovu želju za omogućavanjem  direktne komunikacije gradjana -  sa njihovim predstavnicima koji u tim objektima zasedaju.Država Brazil sa arhitekturom  Oscar-a Niemeyer-a, na primeru projektovanja i realizacije kompleksa Congresso Nacional do Brasil, svoju poruku narodu Brazila ali i svetu, šalje na nedvosmisleno jasan i danas moderan način, primeren ambijentu, i potrebama, sa ciljem upravljanja državom iz fizičkih struktura koje obezbeđuju najviši  nivo komunikacije sa okruženjem .   

The ramp that leads to the upper plateau of the pedestal - complex, indicating Oscar's desire to enable direct communication between citizens - with their representatives who sit in those facilities.Brazil with the Niemeyer's design  of the complex Congresso Nacional do Brasil, seending a clear and unequivocal message, that purpose of the design in a modern way, was  in this case  to achive the goal of suscessfull  governance with states and district from the physical structures, that provide the highest level of communication with the people and environment.

субота, 16. март 2013.

Casa do Baile/ Pampulha

            Najplodonosnija faza u  projektantskom opusu Niemeyer-a,   koja se ogleda u realizovanim  značajnim javnim objektima u  Braziliji, nije bio njegov prvi veliki slučajni posao koji je dobio po službenoj dužnosti .Da bi za tako značajne objekte bio pozvan da ih kao arhitekta i osmisli, bilo je potrebno da se mladi Oscar pokaže na delu prilikom poziva da projektuje  pet objekata ( casino, ekskluzivni club, sala za igranje , crkva i hotel ) na obali veštačkog jezera u Pampulha-e , koje mu je u tom trenutku obavljajući funkciju gradonačelnika Belo Horizontea, naručio upravo Kubitschek (predsednikom Brazila u vreme izgradnje novog glavnog grada Brazila - Brazilije).
Set naručenih projekata, predstavljao je celinu, čiju sinteznu nit  pre svega karakterišu oblici i potezi, koji uprkos njegovoj mladosti i ne velikom iskustvu vodjenim pre svega velikim talentom i ogromnom količinom kreativnog naboja , projektuje uspešno i osobeno u takvom obimu, da mu je upravo ta  saradnja,  kasnije omogućila preuzmanje  najznačajnije  uloge u njegovom životu - uloge glavnog arhitekte Brazila.
Tandem Niemeyer-Kubitschek u Belo Horizonteu, kreće u svoje prve osvajačke pohode ka ispisivanju najznačajnijih stranica istorije arhitekture 20.veka.





The most fruitful stage in Niemeyer's designing opus, which is reflected in realized significant public buildings in Brasilia, for sure  was not his first project on the one of the mayor public scene in the world.One of his first chance was in fact, an invitations to design five facilities (casino, an exclusive club, dancing hall, a church and a hotel) on the banks of the artificial lake of Pampulha that Kubitschek in that time mayor of Belo Horizonte, later president of Brazil during the construction of the new capital of Brazil - Brasilia was intend to build.
A set of project - a five omnibus  architectural concepts , whose synthetic filament was primarily characterized by forms and moves, despite his youth and lack of experience, was a five pieces of huge amount of creative energy,successful projects that has been an excellence chance for him to extented his cooperation with Kubitschek, who has been in position to give him  the highest role in his life - the role of the main architects of Brazil.
Duo Kubitschek - Niemeyer in Belo Horizonte, moving into their first conquests to the writing of the most important pages in the history of 20th century architecture.




Svaki početak u karijeri beleži upravo ono što Vi suštinski i jeste.

Lični stvaralački senzibilitet, projektovan u oblike koji nastaju potezima upravo Vaše olovke (miša), postaju obeležje Vašeg stila, koji se može pročitati u svemu onome što će te kasnije stvarati, ne povezujući nikada svesno prve korake sa svim što kasnije sledi .

Oscarova "kriva" linija  nije slučajno prisutna u njegovim radovima u Pampulji .Ona je tu zbog vode ,talasa ali i oblina  devojaka koje je video na podijumima klubova u tom ili nekom drugom gradu. Ženski torzo  je u retkim intervjuima koje je davao pominjao kao poseban vid inspiracije za stvaranje svojih projekata.




The first steps in the career record for exactly what you essentially are. Personal creative sensibilities, designed in forms that occur exactly as your pen strokes on paper (mouse on screen ) become the hallmark of your style, which can be easilly read in all that you will create later, never consciously linking yours first steps with all that follows later. Oscar " radial " line is not accidentally present in his works in Pampula. Maybe it is there because of the water and nature , or maybe as a simbol of the  girls bodies  that he could seen on stage at the clubs in that, or some other city such as Rio , what he was always  love to mentioned as the main inspiration simbol for the creation for his  projects. 
















Krug iz kojeg izlazi pozitivna  energija koja se kreće ka prirodi ,vodenoj površini koja ga kao savršeni postament prihvata za gosta .Naizgled komplikovan i bez potrebe razudjen objekat , u stvari predstavlja krajnje sveden i konkretan oblik muške polne ćelije-spertmatozoida, u okruženju koje i jeste njen prirodni ambijent -vodi.

Sala za igranje na malom ostrvu,  "igra" na vodenim talasima.

Delo majstora koji svoj početak "igranja" sa oblicima, počinje malom ali jako ubedljivo ekspresivno - senzibilnom strukturom."Točak" Oscarov-ske arhitekture počeo je da se kotrlja.





Circle from which the positive energy that moves towards nature, the water surface,which he accepts as a perfect pedestal for the guest. Seemingly complicated and for the first look  without reasons jagged object, is in fact a highly reduced and the specific form of male sex cells-spertmatozoida in the environment and is its natural environment - water.Dance hall as a small island, plays on water waves.Work of a master who is just starting to  "play" with the forms, small but very convincing expressive - sensible structure . "Wheel" of the Oscar's architecture began to roll.






Ritam muzike iz enterijera sale za ples, prenosi se na otvoreni prostor pored vode...
Šetnja zaljubljenog para "palubom" broda sa cvetovima za dragu na dohvat ruke , ispunjava svu svrhu kreiranja objekta sa asocijacijom na kretanje muške jajne ćelije koja novi život može udahnuti, upravo nadahnuta ambijentom kreiranom od strane Niemeyer-a . 
Scenografija koju na početku svoje karijere stvaraju ruke budućeg majstora arhitekture  ali očito i velikog poznavaoca socijalnih interakcija, bila je za njega verovatno posao iz snova  koji je odsanjao tako, da i danas možemo uživati u pogledima upućenih ka ovom  pre svega sa svojom simbolikom u osnovi jedinstvenom objektu .




Rhythm of the music from the dance hall interior fly to an open area near the water ...
Couple of lovers walk in love on the "deck" of the boat with flowers for a sweetheart at your fingertips fulfills all the purposes of creating an object with an association with the movement of the sperm cells that could breathe a new life, just inspired by the ambience created by Niemeyer's.Scenography designed in the early-stage of his working years, but a master piece of an architect and in the same time  of an  great connoisseur of social interaction, it was probably for him a dream job that he live in reality.Dream  in which we could enjoy,  by focusing the views in a direction of his architecture as a symbol of nature with direct association on a fertility .


bravisimo maestro Niemeyer





Основни подаци о мени

Моја слика
Крагујевац, Србија, Serbia
http://aleksandarrudnik.wix.com/milanovic